I.  SUTARTIES DALYKAS

1. Mokymas pagal Įmonės interneto puslapyje www.saugosakademija.lt  Kliento pasirinktą mokymo programą.

II. ĮMONĖS ĮSIPAREIGOJIMAI

2. Įmonė įsipareigoja:

2.1 Sudaryti Klientui sąlygas pagal nustatytą mokymosi grafiką mokytis pagal Kliento pasirinktą mokymo programą.
2.2 Aprūpinti Klientą metodine medžiaga (suteikiama prieiga prie elektroninės mokymosi sistemos).
2.3 Klientui išlaikius teorinių žinių ir praktinių įgūdžių patikrinimo įskaitas ir egzaminus, jam išduoti nustatytos formos kursų baigimo pažymėjimą.

III. KLIENTO ĮSIPAREIGOJIMAI

3. Klientas įsipareigoja:

3.1 Tausoti jam patikėtas mokymo priemones, inventorių, kitą Įmonės turtą.
3.2 Pateikti Įmonei teisingus registracijai būtinus duomenis (paslaugų užsakymo interneto puslapyje www.saugosakademija.lt arba atvykus į Įmonės biurą);
3.3 Laikytis Įmonės nustatytos mokymo kursų organizavimo tvarkos bei šaudymo pratybų tvarkos.
3.4 Kompensuoti Įmonei padarytą turtinę žalą mokymo priemonių, inventoriaus ar kito Įmonės turto sugadinimo atveju.
3.5 Sumokėti Įmonei už mokymo paslaugas pagal pateiktą sąskaitą faktūrą;

IV. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

4. Įskaitų laikymo datą ir laiką nustato Įmonė likus ne mažiau kaip 14 dienų iki įskaitų arba egzaminų laikymo.

5. Klientui nevykdant III skyriuje numatytų įsipareigojimų, Įmonė atleidžiama nuo II skyriuje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

6. Klientas turi teisę pareikšti pretenzijas dėl dėstytojų ar pratybų vadovų veiksmų arba mokymo kokybės kursų vadovui arba Įmonės vadovui.

7. Klientui neišlaikius įskaitų arba egzaminų, sumokėti pinigai negrąžinami.

8. Po to, kai Klientui užsiregistravus į kursus pateikiama mokymo medžiaga, Kliento sumokėti pinigai už mokymo kursus negrąžinami.

9. Kliento rašytiniu  prašymu Įmonė gali perkelti jį į kitą mokymo grupę, jei Klientas dėl susiklosčiusių aplinkybių negali lankyti kursų, į kuriuos užsiregistravo.

V. SUTARTIES GALIOJIMAS IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

10. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo elektroninėje erdveje momento ir galioja iki sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

11. Ginčai dėl šios sutarties sprendžiami derybų būdu, o per vieną mėnesį nepasiekus susitarimo, teismine tvarka.