1.  SUTARTIES TAIKYMAS IR AIŠKINIMAS

1.1. Šis dokumentas yra sutartis tarp UAB Saugos akademija (juridinio asmens kodas – 301732223, PVM mokėtojo kodas – LT100004115312, registruotos buveinės adresas Justiniškių g. 64, Vilnius, Lietuva, el. pašto adresas – info@saugosakademija.lt, tel. nr.: +370 600 84 477, +370 601 90 922) (toliau – Saugos akademija) ir Jūsų (toliau – Klientas) dėl šaunamojo ginklo savigynai kursų, apsaugos darbuotojų kursų ir ginkluotos asmens ir turto apsaugos kursų paslaugų (toliau kartu – Paslaugos) teikimo, kurias galima įsigyti per Saugos akademija administruojamą interneto svetainę https://saugosakademija.lt/ (toliau – Svetainė).
1.2. Apmokėdami už Paslaugas Jūs besąlygiškai bei neatšaukiamai patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios paslaugų teikimo sutarties (toliau – Sutartis) sąlygomis, su jomis sutinkate ir įsipareigojate jų laikytis. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, jis privalo nedelsiant nustoti naudotis Paslaugomis ir apie tai raštu informuoti Saugos akademiją.
1.3. Visi Klientai yra skirstomi į verslo klientus ir vartotojus, kurie apibrėžiami kaip nurodyta žemiau:
1.3.1. Verslo Klientams priskiriami fiziniai, kurie Paslaugomis naudojasi prekybos, verslo, amato, profesijos tikslais bei visi juridiniai asmenys (toliau – Verslininkai); ir
1.3.2. Vartotojams priskiriami tik fiziniai asmenys, kurie Paslaugomis naudojasi su savo verslu, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) (toliau – Vartotojai).
1.4. Šioje Sutartyje numatyti Vartotojų apsaugos reikalavimai netaikomi Klientams, kurie Paslaugas įsigyja savo prekybos, verslo, amato ar profesijos tikslais ar yra juridiniai asmenys, t. y. Verslininkams.

2. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR SĄLYGOS, PASLAUGŲ KAINA

2.1. Saugos akademija teikiamas Paslaugas sudaro dvi dalys:
2.1.1. Teorinė dalis – Klientui apmokėjus už Paslaugas pagal pasirinktą mokymo programą, jo nurodytu elektroniniu paštu nedelsiant yra išsiunčiami prisijungimai, kuriais Klientui suteikiama prieiga prie mokomosios medžiagos, galimybė ją parsisiųsti bei suteikiama teisė susipažinti ir spręsti tęstus, vykdomos nuotolinės paskaitos elektroninių ryšių pagalba. Apie nuotolinių paskaitą datą ir laiką Klientas yra informuojamas iš anksto. Klientui negalint sudalyvauti nuotolinėje paskaitoje, suteikiama teisę peržiūrėti paskaitos vaizdo įrašą.
2.1.2. Praktinė dalis – praktiniai užsiėmimai vykdomi kontaktiniu būdu pagal pasirinktą mokymų programą, kurių metu Klientai mokomi iš dalies išardyti, išvalyti ir surinkti šaunamąjį ginklą, saugiai elgtis su ginklu, šaudymo pagrindų, supažindinami su asmenų fizinės prievartos panaudojimo metodais. Apie praktinius mokymus Klientai yra informuojami iš anksto. Dalyvavimas juose yra būtinas. Klientui negalint sudalyvauti praktiniuose mokymuose dėl svarbių priežasčių ir iš anksto informavus Saugos akademiją, sudaroma galimybė dalyvauti praktiniuose mokymuose su kita grupe.
2.2. Klientui išklausius Teorinę dalį bei įvykdžius Praktinę dalį, suteikiama teisė laikyti egzaminą. Egzaminą sudaro dvi dalys: teorinė ir praktinė. Klientai, neišlaikę egzamino teorinės dalies, neturi teisės laikyti egzamino praktinės dalies. Klientai, neišlaikę bet kurios egzamino dalies, neišlaikytą egzamino dalį gali perlaikyti ne anksčiau kaip po 10 (dešimties) dienų, sumokant Saugos akademijai 20 EUR dydžio mokestį už egzamino dalies perlaikymą. Perlaikymų skaičius neribojamas.
2.3. Klientams, sėkmingai išlaikiusiems egzaminą, Saugos akademija išduoda nustatytos formos pažymėjimus.
2.4. Prisijungimų duomenys prie mokomosios medžiagos, prie nuotolinių mokymų bei visa kita informacija susijusi su Paslaugų teikimu Klientui yra siunčiama jo paties Svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu ir papildomai kitais kontaktais Klientai nėra informuojami. Už nurodytų kontaktinių duomenų teisingumą atsako pats Klientas. Kai Paslaugas įsigyja juridinis asmuo (pvz., su tikslu apmokyti savo darbuotojus), toks juridinis asmuo yra atsakingas už gautos informacijos pasidalinimą bei asmenų informavimą apie Paslaugų teikimo tvarką, vietą, datą bei laiką.
2.5. Saugos akademija turi teisę dėl svarbių priežasčių ir iš anksto informavusi Klientą, pakeisti teorinės ir / ar praktinės dalies mokymų bei egzamino laiką, datą ir vietą. Klientui negalint sudalyvauti mokymuose pakeistu laiku, data ar kitoje vietoje, tokiam Klientui sudaroma galimybė mokymuose dalyvauti ar egzaminą laikyti su kita grupe.
2.6. Paslaugos yra teikiamos Klientui už atlygį. Jų kaina nurodyta Svetainėje prie atitinkamos Paslaugos užsakymo puslapyje. Paslaugų kainą sudaro dvi dalys:
2.6.1. 50 proc. Paslaugų kainos už Paslaugų teorinę dalį; ir
2.6.2. 50 proc. Paslaugų kainos už Paslaugų praktinę dalį.

3. PASLAUGŲ PAKEITIMAI

3.1. Klientas sutinka, jog Saugos akademija bet kuriuo metu gali toliau plėtoti siūlomų Paslaugų spektrą siekdama užtikrinti tinkamą Paslaugų teikimą ar dėl kitų su tuo susijusių priežasčių (pavyzdžiui, pasikeitus techniniams ar saugumo reikalavimams), taip pat siekdama užtikrinti teikiamų Paslaugų kokybę, pasiūlą bei prisitaikyti prie Klientų poreikių. Šiuo tikslu, Saugos akademija gali vienašališkai keisti teikiamas Paslaugas ir (ar) jų apmokestinimą ir tokiu atveju Klientas neturės galimybės toliau naudotis nepakeistomis Paslaugomis po pakeitimų įsigaliojimo.
3.2. Dėl tokių Paslaugų pakeitimų Klientas nepatirs jokių papildomų išlaidų. Saugos akademija apie planuojamus Paslaugų pakeitimus bei Kliento teisę nutraukti Sutartį informuos Klientą elektroniniu paštu 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų prieš įsigaliojant pakeitimams. Klientas turi teisę nutraukti Sutartį per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Paslaugų pakeitimus gavimo arba nuo pakeitimų taikymo momento (priklausomai nuo to, kas įvyko vėliau), jeigu Paslaugos pakeitimas daro neigiamą poveikį Kliento prieigai prie Paslaugos turinio ar Paslaugos arba apsunkina Kliento galimybę gauti Paslaugas, išskyrus atvejus, kai neigiamas poveikis yra nedidelis.
3.3. Jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, Klientas sutinka, kad apie bet kokius Paslaugų pakeitimus jam bus pranešta prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jų taikymo pradžios elektroniniu paštu, kurį Klientas pateikė Saugos akademijai įsigydamas Paslaugas.

4. VARTOTOJO TEISĖS PASLAUGŲ NETEIKIMO METU ARBA NETINKAMOS KOKYBĖS PASLAUGŲ TEIKIMO ATVEJU

4.1. Paslaugų Teorinė dalis yra pradedama teikti Vartotojui nedelsiant po Vartotojo tinkamo atsiskaitymo už Paslaugas ir šios Sutarties sudarymo. Vartotojas turi teisę pareikšti reikalavimą Saugos akademijai pradėti teikti Paslaugas (t. y. Teorinę dalį), jeigu Saugos akademija nevykdo savo pareigos pradėti teikti Vartotojo įsigytas Paslaugas nedelsiant po apmokėjimo už Paslaugas bei Sutarties sudarymo, nebent tarp šalių yra sulygta kitaip. Jeigu pateikus tokį reikalavimą Saugos akademija neteikia Paslaugų (t. y. Teorinės dalies) nedelsdama ar per šalių aiškiai sutartą papildomą terminą, Vartotojas turi teisę raštu įspėjęs Saugos akademiją prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų vienašališkai nutraukti Sutartį.
4.2. Vartotojas turi teisę nedelsdamas vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu:
4.2.1. Saugos akademija pareiškė arba, atsižvelgiant į aplinkybes, yra aišku, kad Saugos akademija Paslaugos neteiks;
4.2.2. Vartotojas ir Saugos akademija susitarė arba, atsižvelgiant į su Sutarties sudarymu susijusias aplinkybes, yra aišku, kad Paslaugos teikimas per Sutartyje nustatytą terminą turi esminės reikšmės Vartotojui, o Saugos akademija per nustatytą terminą jų neteikė.
4.3. Vartotojas turi teisę į Paslaugos teikimo trūkumų ištaisymą, išskyrus atvejus, kai to neįmanoma padaryti arba jeigu dėl to Saugos akademija patirtų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant:
4.3.1. Paslaugos vertę, jeigu nebūtų trūkumų;
4.3.2. trūkumų reikšmingumą.
4.4. Saugos akademija privalo ištaisyti Paslaugos trūkumus laikydamasi visų šių reikalavimų:
4.4.1. per protingą terminą nuo momento, kai Vartotojas informavo Saugos akademiją apie trūkumus;
4.4.2. nemokamai;
4.4.3. nesukeldama Vartotojui didelių nepatogumų atsižvelgiant į Paslaugos pobūdį ir paskirtį, dėl kurios Vartotojui reikalinga Paslauga.
4.5. Vartotojas turi teisę į Paslaugos kainos sumažinimą, kai Paslauga teikiami už Paslaugos kainą, arba teisę į vienašališką Sutarties nutraukimą bet kuriuo iš šių atvejų:
4.5.1. neįmanoma ištaisyti Paslaugos trūkumų arba dėl to Saugos akademija patirtų neproporcingų išlaidų atsižvelgiant į visas aplinkybes;
4.5.2. Saugos akademija neištaisė Paslaugos trūkumų per protingą terminą, nemokamai ir nesukeldama Vartotojui didelių nepatogumų, atsižvelgiant į Paslaugos pobūdį, dėl kurio ji buvo reikalinga Vartotojui;
4.5.3. Paslaugos trūkumų atsirado po to, kai Saugos akademija bandė užtikrinti tinkamą Paslaugos kokybę;
4.5.4. trūkumas yra esminis;
4.5.5. Saugos akademija pareiškė arba iš aplinkybių yra aišku, kad ji per protingą terminą neištaisys Paslaugos trūkumų arba tai sukels didelių nepatogumų Vartotojui.
4.6. Paslaugos kainos sumažinimas turi būti proporcingas Vartotojui teikiamos Paslaugos vertės sumažėjimui, palyginti su Paslaugos verte, kurią ji turėtų, jeigu būtų tinkamos kokybės.
4.7. Vartotojas turi teisę nutraukti Sutartį tik tuo atveju, kai Paslaugos trūkumas nėra nedidelis.
4.8. Vartotojas savo teisę nutraukti Sutartį įgyvendina pateikdamas Saugos akademijai rašytinį pareiškimą, kuriame yra išreiškiamas jo sprendimas nutraukti Sutartį dėl netinkamos Paslaugų kokybės. Nutraukus Sutartį, Saugos akademija Vartotojui ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžina visas jo sumokėtas sumas proporcingas nekokybiškai suteiktų Paslaugų vertei, tokiu pačiu mokėjimo būdu, kokį naudojo Vartotojas mokėdamas už Paslaugas.

5. VAROTOJO TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES

5.1. Vartotojas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo šios Sutarties sudarymo dienos turi teisę atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos Sutarties raštu pranešdamas apie tai Saugos akademijai. Atkreipiame dėmesį, kad šia teise Vartotojas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.
5.2. Vartotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai patvirtina bei sutinka, kad įsigijus Paslaugas, Vartotojui netaikoma 14 (keturiolikos) dienų nuotolinės sutarties atsisakymo teisė, dėl:
5.2.1. Paslaugų, kurios Klientui visiškai suteiktos;
5.2.2. Skaitmeninio turinio – paslaugų Teorinės dalies – teikimo. Klientui įsigijus Paslaugas, Paslaugų Teorinė dalis, kuri sudaro 50 proc. Paslaugos kainos, yra laikoma pradėta teikti iš karto ir jos teikimas negali būti atšauktas, todėl Vartotojui netaikoma 14 (keturiolikos) dienų nuotolinės sutarties atsisakymo teisė. Dėl šios priežasties Vartotojas, prieš užsakydamas ir apmokėdamas už Paslaugas, privalo įsivertinti jų poreikį. Vartotojui po Paslaugų užsakymo ir apmokėjimo persigalvojus ir / arba vienašališkai, ne dėl Saugos akademija kaltės, nutraukus Sutartį, pinigai už Teorinę dalį (t. y. 50 proc. Paslaugų kainos) negrąžinami.
5.3. Nuotolinės sutarties atsisakymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties sudarymo dienos.
5.4. Apie ketinimą pasinaudoti šia teise (jei ji taikoma), Vartotojas privalo pranešti Saugos akademijai raštu užpildydamas pavyzdinę nuotolinės sutarties atsisakymo formą (Priedas Nr. 1) ir ją pateikdamas elektroniniu paštu info@saugosakademija.lt. Pinigai Klientui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Saugos akademija gavo Kliento pranešimą apie norą atsisakyti Sutarties. Pinigai už grąžinami Klientui tokiu pačiu būdu, kokiu Klientas mokėjo už Paslaugas, nebent Klientas ir Saugos akademija susitaria kitaip.

6. SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS IR TVARKA

6.1. Klientas turi teisę bet kada vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs raštu Saugos akademiją. Klientui vienašališkai nutraukus Sutartį, Klientas privalo sumokėti Saugos akademijai už Teorinę dalį (t. y. 50 proc. Paslaugų kainos) bei sumokėti kompensaciją, kuri priklauso nuo likusio laiko iki Paslaugos Praktinės dalies suteikimo dienos:

Likus daugiau kaip 10 darbų dienų iki praktinio užsiėmimo dienos 0 proc. Paslaugų kainos
Likus 10 ir mažiau darbo dienų iki praktinio užsiėmimo dienos 50 proc. Paslaugų kainos

6.2. Kliento mokėtina kompensacija Saugos akademijai yra išskaičiuojama iš Kliento sumokėtos Paslaugos kainos. Sutarties 6.1 punktas ir ši nuostata nėra taikoma tuo atveju, jeigu Vartotojas atsisako Sutarties ar ją nutraukia dėl pasikeitusio Paslaugų teikimo, jų neteikimo ar netinkamos kokybės Paslaugų, šios Sutarties 3, 4 ir 5 skyriuose nustatyta tvarka.
6.3. Saugos akademija turi teisę nedelsiant nutraukti Paslaugų teikimą, kai:
6.3.1. Klientas nevykdo ar netinkamai vykdo šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus ar nesilaiko nustatytų draudimų ar apribojimų;
6.3.2. to pareikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais;
6.3.3. tai yra reikalinga, siekiant apginti Saugos akademijos ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus;
6.3.4. Klientas nesiklauso ir / ar nevykdo šaudymo instruktoriaus nurodymų, nesilaiko saugumo taisyklių ar šaudymo pratybų tvarkos;
6.3.5. Klientas kelia grėsmę kitų Klientų, trečiųjų asmenų ar jų turto saugumui;
6.3.6. Klientas naudodamasis Paslaugomis daro žalą Saugos akademijai, įskaitant, bet neapsiribojant Saugos akademijos geram vardui ir (ar) reputacijai;
6.3.7. Klientas be pateisinamos priežasties ir iš anksto neinformavus Saugos akademijos neatvyksta į Praktinę dalį;
6.3.8. kitais Sutartyje bei teisės aktuose nurodytais atvejais.
6.4. Saugos akademija turi teisę vienašališkai dėl svarbių priežasčių nutraukti Sutartį įspėjusi raštu Klientą prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Sutarties nutraukimo dienos. Saugos akademijai vienašališkai nutraukus Sutartį, Saugos akademija privalo Klientui grąžinti Paslaugų kainos dalį proporcingą nesuteiktoms Paslaugoms per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po Sutarties nutraukimo dienos.
6.5. Saugos akademija turi teisę vienašališkai be išankstinio įspėjimo ir nedelsiant dėl Kliento kaltės nutraukti Sutartį, taip pat negrąžinti Klientui sumokėtų pinigų, kai Klientas pažeidžia šios Sutarties 6.3.4 – 6.3.7 punktus.
6.6. Ši Sutarties taip pat gali būti nutraukiama abiejų Šalių susitarimu.

7. SUTARTIES KEITIMAS

7.1. Saugos akademija pasilieka teisę bet kada savo išimtine nuožiūra keisti, taisyti ar papildyti šią Sutartį dėl bet kokių teisėtų, pavyzdžiui, teisinių, norminių ar saugumo priežasčių, atsižvelgdama į galiojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus.
7.2. Pakeista Sutartis bus pateikta patvarioje laikmenoje Klientui susipažinti elektroniniu paštu, kurį Klientas pateikė įsigydamas Paslaugas likus ne mažiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki numatytos pakeistos Sutarties įsigaliojimo dienos. Pakeista Sutartis taip pat bus patalpinta Svetainėje. Laikoma, kad Saugos akademija ir Klientas faktiškai susitarė dėl pakeistos Sutarties taikymo, jeigu:
7.2.1. Klientas nepateiks prieštaravimo dėl Sutarties pakeitimų iki numatytos pakeistos Sutarties įsigaliojimo dienos ir toliau naudosis Paslaugomis; ir
7.2.2. Klientas buvo aiškiai informuotas apie pakeitimus.
7.3. Jeigu Klientas nesutinka su pakeista ir (ar) papildyta Sutartimi, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis.
7.4. Klientas turi teisę nutraukti sudarytą Sutartį su Saugos akademija dėl keičiamų Sutarties sąlygų, jeigu praneša apie Sutarties nutraukimą Saugos akademijai iki pakeistos Sutarties įsigaliojimo momento. Toks Sutarties nutraukimas įsigalioja per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie keičiamas Sutarties sąlygas gavimo.
7.5. Jeigu Klientas, nepraėjus 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų terminui dėl Sutarties nutraukimo, toliau naudojasi Paslaugomis, po to, kai įsigalioja Sutarties pakeitimai, patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.
7.6. Iki Sutarties pakeitimo Kliento užsakytos Paslaugos teikiamos tokia tvarka ir terminais, kaip buvo nustatyta tuo metu galiojusioje Sutartyje, jeigu tai neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

8. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

8.1. Klientas sutinka, kad Saugos akademija nėra ir nebus atsakinga už Paslaugų teikimo sutrikimus, kilusius ne dėl Saugos akademijos kaltės, ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
8.2. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Saugos akademijai niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Paslaugomis.
8.3. Klientas pareiškia, kad jam yra žinoma ir suprantama, kad Saugos akademija neatsako ir niekaip negarantuoja, kad:
8.3.1. Klientas išlaikys egzaminą pagal pasirinktą mokymo programą ir jam bus išduotas nustatytos formos pažymėjimas;
8.3.2. Klientui bus suteiktas leidimas laikyti (nešiotis) šaunamąjį ginklą savigynai; ar
8.3.3. Klientui bus išduotas apsaugos darbuotojo pažymėjimas;
8.3.4. Klientas bus tinkamai ir laiku informuotas apie Paslaugų teikimo datą, vietą ir laiką, jeigu Klientas nurodė neteisingą elektroninio pašto adresą, kaip tai nurodyta šios Sutarties 2.4 punkte.
8.4. Saugos akademija neatsako už Klientų turtinę, neturtinę žalą ar žalą sveikatai, kuri atsirado dėl to, kad Klientas ar tretieji asmenys nesilaikė šaudymo instruktoriaus nurodymų, saugumo taisyklių ar šaudymo pratybų tvarkos.

9. NAUDOJIMOSI PASLAUGOMIS SĄLYGOS, KLIENTO PAREIGOS

9.1. Klientas įsipareigoja:
9.1.1. naudodamasis Paslaugomis paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą ir asmens duomenų apsaugą.
9.1.2. neatlikti jokių veiksmų, kurie prieštarauja taikytiniems teisės aktams, gerai moralei ar pažeidžia trečiųjų asmenų teises, įskaitant, bet neapsiribojant:
9.1.2.1. nenaudoti Paslaugų tokiu būdu, kuris gali riboti Saugos akademijos galimybes tinkamai teikti bet kokias paslaugas kitiems asmenims, o taip pat riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti bet kokiomis Saugos akademija teikiamomis paslaugomis;
9.1.2.2. nesinaudoti Paslaugomis veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti.
9.1.3. pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą bei pavardę ar juridinio asmens rekvizitus, elektroninio pašto adresą;
9.1.4. saugoti Kliento prisijungimo vardą ir slaptažodį (jei tokie Klientui suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Klientas įgaliojo atstovauti Klientą naudojantis Paslaugomis;
9.1.5. nedelsdamas raštu pranešti Saugos akademijai apie bet kokios Kliento pateiktos informacijos (ypač pateiktos įsigyjant Paslaugas) ir (ar) duomenų pasikeitimus;
9.1.6. nedelsdamas raštu pranešti Saugos akademijai, jei Kliento prisijungimo vardas ir (ar) slaptažodis, kurie reikalingi naudotis Paslaugomis, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims;
9.1.7. ne rečiau kaip kartą per parą tikrinti savo elektroninį paštą, kurį pateikė Saugos akademijai įsigydamas Paslaugas;
9.1.8. negalint sudalyvauti Teorinėje ar Praktinėje dalyje arba egzamine nedelsiant iš anksto raštu informuoti Saugos akademiją;
9.1.9. klausyti ir vykdyti šaudymo instruktoriaus nurodymus, laikytis saugumo taisyklių ar šaudymo pratybų tvarkos;
9.1.10. atsiskaityti su Saugos akademija už teikiamas Paslaugas šioje Sutartyje numatyta tvarka.
9.2. Klientas patvirtina, kad:
9.2.1. yra veiksnus asmuo ir (ar) teisėtai atstovaujantis juridiniam asmeniui ir (ar) kitiems tretiesiems asmenims, kurių vardu veikia, turintis visus įgaliojimus ir teises sudaryti ir vykdyti šią Sutartį;
9.2.2. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas šioje Sutartyje;
9.2.3. supranta ir sutinka, kad Saugos akademija tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šios Sutarties 11 straipsniu.

10. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGA

10.1. Visos intelektinės nuosavybės teisės į mokymų medžiagą ir visą jos turinį, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso Saugos akademijai arba Saugos akademija teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.
10.2. Visos teisės į mokymų medžiagą ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks mokymų medžiagoje esantis turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Saugos akademijos sutikimo.

11. ASMENS DUOMENYS

11.1. Įsigyjant Paslaugas ar vėliau jomis naudojantis Kliento pateiktus ar Saugos akademijos kitais būdais surinktus asmens duomenis Saugos Akademija tvarko, t. y. renka, naudoja, saugo, perduoda, tik teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais, ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga šiai Sutarčiai įvykdyti. Kliento asmens duomenis Saugos akademija tvarko vadovaujantis šioje Sutartyje, taip pat Saugos akademijos Privatumo politikos nustatyta tvarka.
11.2. Saugos akademija užtikrina Klientų, kaip duomenų subjektų, teises pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus. Klientų, kaip asmens duomenų subjektų, teisės ir jų įgyvendinimo tvarka nustatyta Saugos akademijos Privatumo politikoje.
11.3. Saugos akademija Kliento asmens duomenis tvarko tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.
11.4. Saugos akademija garantuoja, kad Klientų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Saugos akademija neperduoda Klientų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamasi Privatumo politika ar taikytinais teisės aktais.
11.5. Saugos akademija taip pat primena, kad už savo asmens duomenų konfidencialumą atsako ir patys Klientai, todėl Saugos akademija Klientų prašo būti atsargiems ir apdairiems atskleidžiant savo asmens duomenis tretiesiems asmenims.

12. GARANTIJA

12.1. Saugos akademija Vartotojui primena apie galiojančią skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų kokybės garantiją pagal įstatymą.

13. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

13.1. Šiai Sutarčiai ir su ja susijusiems santykiams tarp šalių, įskaitant Sutarties sudarymo, galiojimo, negaliojimo ir nutraukimo klausimams taikoma ir Sutartis aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
13.2. Visi kilę nesutarimai tarp Saugos akademijos ir Kliento yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.
13.3. Klientas prašymą ir (ar) skundą dėl Saugos akademijos Paslaugų pirmiausia raštu privalo pateikti Saugos akademijai ir nurodyti savo reikalavimus. Šiuos prašymus ir (ar) skundus prašome siųsti adresu info@saugosakademija.lt. Nesutikdamas su Saugos akademija atsakymu, Vartotojas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, adresu Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, interneto svetainė www.vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu http://ec.europa.eu/odr/.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo momento (Sutarties 1.2 punktas) ir galioja iki visiško Sutarties šalių įsipareigojimų įvykdymo, nebent ji netenka galios anksčiau įstatymų nustatyta tvarka arba yra nutraukiama Sutartyje numatyta tvarka.
14.2. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Sutarties nuostatų.
14.3. Visi pranešimai ir informacija tarp Kliento ir Saugos akademija bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis adresais, nurodytais šioje Sutartyje arba Kliento elektroninio paštu adresu, kurį jis nurodė įsigydamas Paslaugas, nebent šioje Sutartyje būtų nurodyta kitaip.
14.4. Šioje Sutartyje neaptartiems Saugos akademija ir Verslininko santykiams yra taikomos atitinkamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos.
14.5. Saugos akademija turi teisę be atskiro pranešimo Klientui, pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su Paslaugų teikimu, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš šios Sutarties ar dalį jų.