Alternative flash content

Requirements

Paslaugų teikimo Sutartis

MOKYMO SUTARTIS

Vilnius

UAB „SAUGOS AKADEMIJA“, į/k: 301732223, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. S. Žukausko g. 41-75, tel. +37060084477, +37060190922, toliau Sutartyje vadinama Įmone,  iš vienos pusės, ir

Klientas, iš kitos pusės sudaro šią sutartį:

I.                  SUTARTIES DALYKAS

1.       Mokymas pagal  Bendrovės internetiniame tinklapyje esančiame Registracijos modulyje  Kliento pasirinktą mokymo programą

II.               ĮMONĖS ĮSIPAREIGOJIMAI

2. Įmonė įsipareigoja:

2.1 Sudaryti Klientui sąlygas pagal nustatytą mokymosi grafiką mokytis pagal Kliento pasirinktą mokymo kursų programą.

2.2 Aprūpinti Klientą metodine medžiaga ( siunčiama elektroniniu būdu arba pateikiama spausdintinė kopija) .

2.3 Klientui išlaikius teorinių žinių ir praktinių įgūdžių patikrinimo įskaitas ir egzaminus, jam išduoti nustatytos formos kursų baigimo pažymėjimą.

III.           KLIENTO ĮSIPAREIGOJIMAI

3. Klientas įsipareigoja:

3.1 Tausoti jam patikėtas mokymo priemones, inventorių, kitą Įmonės turtą.

3.2  Pateikti Bendrovei teisingus registracijai būtinus duomenis (per Elektroninį registracijos modulį arba atvykus į Bendrovės biurą);

3.2 Laikytis Įmonės nustatytos mokymo kursų organizavimo tvarkos bei šaudymo pratybų tvarkos.

3.3 Kompensuoti Įmonei padarytą turtinę žalą mokymo priemonių, inventoriaus ar kito Įmonės turto sugadinimo atveju.

3.4 Sumokėti Įmonei už mokymo paslaugas  pagal pateiktą sąskaitą faktūrą;

IV. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

4. Įskaitų laikymo datą ir laiką nustato bendrovė, likus ne mažiau kaip 14 dienų iki įskaitų arba egzaminų laikymo.

5. Klientui nevykdant III skyriuje numatytų įsipareigojimų, Įmonė atleidžiama nuo II skyriuje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

6. Klientas turi teisę pareikšti pretenzijas dėl  dėstytojų ar pratybų vadovų veiksmų arba mokymo kokybės  kursų vadovui arba Įmonės vadovui.

7. Klientui neišlaikius įskaitų arba egzaminų, sumokėti pinigai negrąžinami.

8. Po to, kai užsiregistravęs į kursus klientui pateikiama mokymo medžiaga, Kliento sumokėti pinigai už mokymo kursus negražinami.

9. Kliento rašytiniu  prašymu Bendrovė gali perkelti jį į kitą mokymo grupę, jei Klientas dėl susiklosčiusių aplinkybių negali lankyti kursų į kuriuos užsiregistravo.

V. SUTARTIES GALIOJIMAS IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

10. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo elektroninėje erdveje  momento ir galioje iki sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

11. Ginčai dėl šios sutarties sprendžiami derybų būdu, o per vieną mėnesį nepasiekus susitarimo, teismine tvarka.

Mūsų draugai

  

 

Kontaktai

UAB "Saugos Akademija"

S. Žukausko 41, Vilnius
Tel: +370 600 84 477
Faks: +370 5 275 7808
Mob: +370 601 90 922
El.p.: info@saugosakademija.lt